Navigácia

Kolektívna zmluva Zmluvy Zmluvy

Zmluvy

navrh_zmluvy_o_dielo.doc

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z. z.  Obchodný zákonník, v platnom znení

(ďalej len „zmluva“)

medzi:

Objednávateľ:

 

Názov:                                    Stredná odborná škola technická

Sídlo:                          Vranovská 4,  851 02 Bratislava                           

Zastúpený:                  Ing. Felix Dömény

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                 Ing. Felix Dömény

IČO:                           17050332       

DIČ:                           2020936995                                      

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                        SK29 8180 0000 0070 0047 3942

 

                                   (ďalej len „objednávateľ“)

 

Zhotoviteľ:

Názov :                                   FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                      Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :              Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:         Marián Fiala

IČO:                                       50114255

DIČ:                                       2120198366

IČ DPH:                                 SK2120198366

Bankové spojenie :                 Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:                              2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

            (ďalej len „zhotoviteľ“)

 

 

PREAMBULA

 

Účelom tejto zmluvy je dohoda dvoch strán vykonať opravu v zmysle predmetu zmluvy, článok I a výkazu výmer priloženého k tejto zmluve v objekte Stredná škola technická, Vranovská 4, ktorého správcom je SOŠ technická na Vranovskej č. 4, Bratislava. Vlastníkom budovy je Bratislavský samosprávny kraj, oprava sa realizuje s jeho súhlasom. Objednávateľ je nájomcom týchto priestorov.

  

 

Článok I.

                                                                       Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie všetkých dodávok a stavebných prác za účelom   

       vykonania diela : Rekonštrukcia hygienických zariadení v budove Stredná škola technická, 

       Vranovská 4, Bratislava - Petržalka,  na 1. nadzemnom podlaží, v školskej časti budovy

       (havarijná oprava).

      

       Oprava zahŕňa dodávku týchto nasledovných prác:

 • Dodávka 5 ks záchodov
 • Dodávka 1x výlevka
 • Dodávka 10 ks dverí
 • Dodávka 4 ks umývadiel
 • Dodávka 4 ks pisoáre
 • Dodávka dlažieb
 • Dodávka obkladov
 • Maliarske práce
 • Inštalačné práce voda
 • Inštalačné práce elektro
 • Ostatné súvisiace servisné práce

 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a.) Pôdorys spracovaný architektonickou kanceláriou STASYS spol. s r.o. ako ALT 5.1   

      vypracovaný Ing. Radovanom Kreutzom zo dňa 23.júla 2019

     

 

1.2. Stavebný dozor:

       Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou    

       vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej 

        stavebný dozor):

       Meno a priezvisko: Ing. Kása,  Tel.: 0905/614 896

       Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

       - odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami      

         zmluvy,

       - odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania   

         rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,

       - pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, po dohode

         so štatutárnym zástupcom objednávateľa.

 

       Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných   

       činností súvisiacich s realizáciou diela (stavbyvedúci):

       Meno a priezvisko: Ing. Marián Fiala,   Tel.: 0903/400 678

 

 

 

Článok II.

Cena diela

 

2.1.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná tieto práce v zmysle cenovej ponuky, ktorá je              

     nasledovná:

     Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

     Cena bez DPH                                                               13 740,03 EUR

     DPH 20%                                                                         2 748,00 EUR

________________________________________________________________

     Cena spolu s DPH                                                          16 488,03 EUR

 

 

     

Článok III.

Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné práce a dodávku materiálu zrealizuje najneskôr

      do 15.9. 2019. Zhotoviteľ môže ukončiť práce aj skôr.

      Čas začatia prác je najneskôr 27.8.2019.

 

 

Článok IV.

Fakturácia a platobné podmienky, sankcie

4.1 Postup fakturácie bude nasledovný:

-   Faktúra č. 1 bude vystavená po dodaní zariaďovacích predmetov a inštalačných zariadení na celý

    predmet zmluvy do priestoru stavby vo výške 5 000, 00 bez DPH. Prílohou faktúry bude Súpis

    dodaného materiálu.

-   Faktúra č. 2 bude vystavená po začatí a ukončení búracích prác v priestoroch stavby vo výške

    5 000,00 EUR bez DPH.  Prílohou faktúry bude kópia zápisu zo stavebného denníka.  

-   Faktúra č. 3 – konečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí celého diela.   

 

4.2. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude zhotoviteľom vystavený a stavebným  

       dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov

       odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer

       (ďalej „Súpis").

       Faktúra bude splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry

       bude Súpis vykonaných prác.

 

 

4.3. Ak dôjde zo strany zhotoviteľa, s dokončením a odovzdaním diela ako celku,  k  oneskoreniu

      dlhšiemu ako 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a   

      objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo

      uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu  vo výške 0,1% denne z ceny diela (cena s DPH)

      od 16. dňa omeškania do ukončenia diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto   

      zmluvou. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení

      jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa

      lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1. tejto zmluvy o dobu trvania týchto  

      prekážok.

 

Článok V.

Ostatné ustanovenia

 

5.1. Objednávateľ zabezpečí priestory na realizáciu prác, prívod vody, elektrickej energie a po   

      dohode, v zmysle článku III,  potrebnú súčinnosť pri odpájaní  inžinierskych sietí.

 

5.2. Prístup do budovy bude zhotoviteľovi umožnený cez zadný vchod – tzv. únikový východ  

      (prevzatie kľúčov dňa 27.8.2019).  Zhotoviteľ sa zaväzuje vchod zamykať, neumožniť vstup

      cudzím osobám, mimo svojich zamestnancov. Pri nedodržaní tejto požiadavky a v prípade vzniku

      škody na majetku objednávateľa,  zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť vzniknutú škodu.

 

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poskytnuté priestory v čistote, nepoškodzovať ich.  Zabezpečí                  

      odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku,  čistenie plôch a   

      komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.

 

5.4. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste                      

       staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa   

       bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje   

       dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude od 1. 6. do 4. 7.  

       2019 realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za   následok zvýšené riziko

       pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia,

       aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo

       vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Zhotoviteľ je povinný   

       pri nebezpečných prácach (možnosť vzniku požiaru)  riadiť sa zákonom č. 314/2001 Z. z. o

       ochrane pred požiarmi v platnom znení.

 

5.5. Objednávateľ počas realizácie prác má právo žiadať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie         

       zistených závad, riadne dokončenie pracovných operácií. Zhotoviteľ je povinný vady

       bezodkladne a bezplatne odstrániť. 

 

5.6. Objednávateľ je oprávnený žiadať práce naviac a zaväzuje sa zhotoviteľovi zaplatiť za   

       naviac práce cenu navzájom odsúhlasenú,  podľa cenovej kalkulácie predloženej

       zhotoviteľom.   Realizácia naviac prác sa môže začať až po podpísaní dodatku k tejto

       zmluve.

 

5.7.  Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. I. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov.

        Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu

       výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zodpovedá normám všeobecne     

       záväzných právnych predpisov a aj počas plynutia záručnej doby,  bude mať vlastnosti   

       dohodnuté v tejto zmluve.  Ak odovzdané  dielo bude mať vady,  má objednávateľ právo na ich  

       dodatočné bezplatné odstránenie. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u   

       zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.  Zhotoviteľ  je povinný pristúpiť bezodkladne

       k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní  po doručení reklamácie.   

       Objednávateľ má nárok na prípadnú náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikne.

 

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 

6.1. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.  

      Vzájomné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona číslo

       513/1991 Z. z. Obchodný  zákonník, v platnom znení  a podporne ustanoveniami zákona číslo

       40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení.  

 

6.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, že s obsahom      

       tejto zmluvy sa dôkladne oboznámili a rozumejú jej, že právny úkon je urobený v predpísanej  

       forme a na znak súhlasu s ním ju podpisujú.

 

6.3. Akékoľvek zmeny, dohody alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy,   

       ak sú vyhotovené písomne ako dodatok a obojstranne podpísané oprávnenými zástupcami. Návrh

       dodatkov môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.   

6.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (2) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých  jedno (1) vyhotovenie si ponechá objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.

 

6.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

 

 

Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa:

 

V Bratislave, dňa:                                                    V Bratislave, dňa:

 

 

 

 

 

...........................................................                                   ..........................................................

Ing. Felix Dömény                                                                Marián Fiala

SOŠ technická, riaditeľ                                          FBT Slovakia, s.r.o., konateľ

Zmluva_o_dielo_Telocvicna_V2.docx, navrh_dodatku_c.1.docxnavrh_dodatku_c.2_naviac_prace.docx

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 14.1.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Dodatok č.1“)

 

medzi:

Objednávateľ:

Názov:                        Stredná odborná škola technická

Sídlo:                           Vranovská 4, 851 02 Bratislava                                

Zastúpený:                   Ing. Zdenek Rada

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                  Ing. Zdenek Rada

IČO:                            17050332       

DIČ:                            2020936995                                       

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica

IBAN:                          SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:                          

(ďalej len „objednávateľ“)

 

Zhotoviteľ:

Názov :                                    FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                       Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :                Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:           Marián Fiala

IČO:                                        50114255

DIČ:                                        2120198366

IČ DPH:                                   SK2120198366

Bankové spojenie :                   Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:                               2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

 

 

 

PREAMBULA

 

Účelom Dodatku č. 2 je zmena ceny diela Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula z dôvodu vykonaných naviac prác, ktoré vyplynuli z potrieb stavby Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.2 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 4.4.1., Článku IV.  Zmluvy upravuje najmä cena diela.

Zvýšenie ceny je spôsobené zväčšením výmery opravy podláh a nutnosti zo statického hľadiska predmetné podlahy v celej hrúbke vybúrať, nanovo zabetónovať a zaizolovať. Z toho vyplývajú ďalšie pridružené stavebné práce zahrnuté v rozpočte, ktorý je súčasťou Dodatku č. 2.

 

 

Článok I.

 

Týmto Dodatkom č.2 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

 

V Čl. IV. sa mení bod 4.3. Zmluvy nasledovne:

 

Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH                                                                        64 705,14- EUR

DPH 20%                                                                               12 941,03- EUR

________________________________________________________________

Cena spolu s DPH                                                                   77 646,17- EUR

 

 

K tejto cene sa priráta cena za vykonané naviac práce nasledovne:

 

Cena bez DPH                                                                         8 746,51- EUR

DPH 20%                                                                                1 749,30- EUR

________________________________________________________________

Cena spolu s DPH                                                                  10 495,81- EUR

 

 

 

Celková cena za dodávku stavebných prác je nasledovná:

 

Celková cena za práce podľa Zmluvy a za práce podľa Dodatku č. 2 bez DPH:

 

64 705,14 + 8 746,51 = 73 451,65 EUR

                       

DPH 20 %                                          12 941,03 + 1 749,30 EUR = 14 690,33 EUR

 

________________________________________________________________

Cena spolu s DPH                               77 646,17 + 10 495,81  = 88 141,98 EUR

 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer pôvodnej Zmluvy zo dňa 14.1.2019 a výkazu výmer Dodatku č.2, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Doodatku.

 

 

Článok II.

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1 a Dodatkom č.2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2. Dodatok č.2 je vyhotovený v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.2 na svojej webovej stránke.

4. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.2 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.2 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

 

 

 

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa:

 

V Bratislave, dňa:                                                      V Bratislave, dňa:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 14.1.2019

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

(ďalej len „Dodatok č.1“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov:                        Stredná odborná škola technická

Sídlo:                          Vranovská 4, 851 02 Bratislava                             

Zastúpený:                  Ing. Zdenek Rada

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                 Ing. Zdenek Rada

IČO:                            17050332       

DIČ:                            2020936995                                      

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                         SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:                        

(ďalej len „objednávateľ“)

 

Zhotoviteľ:

Názov :                                   FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                      Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :               Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:         Marián Fiala

IČO:                                        50114255

DIČ:                                        2120198366

IČ DPH:                                  SK2120198366

Bankové spojenie :                 Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:                              2940015949/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 108607/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

 

PREAMBULA

 

Účelom Dodatku č. 1 je zmena termínu ukončenia diela Zmluvy o dielo zo dňa 14.1.2019 (ďalej len „Zmluva“) ktorých potreba vyplynula zo zmeny termínu Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava. V tejto súvislosti sa Dodatkom č.1 po vzájomnej dohode zhotoviteľa s objednávateľom a v súlade s bodom 3.6., Článok III  Zmluvy upravuje najmä termín odovzdania diela.

Posunutie termínu ukončenia diela je spôsobené väčším objemom vykonávaných prác, vyššej vlhkosti betónu, ktorá zabraňuje realizácii pokládky podlahových vrstiev a v časovom obmedzení na strane užívateľa objektu /maturitné skúšky/. Z tohto dôvodu sa posúva termín odovzdania diela na deň 29.4.2019.

Termín odovzdania je závislý aj od vyzretia betónových poterov.

 

 

Článok I.

 

Týmto Dodatkom č.1 sa mení a dopĺňa Zmluva nasledovne:

 

 1. V Čl. IV. sa mení bod 4.3. Zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo podľa výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu pôvodnej Zmluvy o dielo.

Ukončenie prác: 29.4.2019

 

Článok II.

 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

2. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých štyri (4) vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve (2) vyhotovenia zhotoviteľ.

3. Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní tento Dodatok č.1 na svojej webovej stránke.

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 si pred jeho podpísaním riadne prečítali, že s obsahom tohto Dodatku č.1 sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v predpísanej forme a na znak súhlasu s ním ho podpisujú.

 

 

 

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa:

 

V Bratislave, dňa:                                                     V Bratislave, dňa

 

......................................................                            ...............................................................

 

 

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:                        Stredná odborná škola technická

Sídlo:                          Vranovská 4, 851 02 Bratislava                             

Zastúpený:                  Ing. Zdenek Rada

Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:                 Ing. Zdenek Rada

IČO:                            17050332       

DIČ:                            2020936995                                      

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

IBAN:                         SK29 8180 0000 0070 0047 3942- bežný účet na prijatie zmluvnej zábezpeky

IBAN:                        

(ďalej len „objednávateľ“)

 

Zhotoviteľ:

Názov :                                      FBT Slovakia s.r.o.

Sídlo:                                          Tešedíkova 77/A, 841 06 Bratislava

Štatutárny zástupca :                   Marián Fiala

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach technických:              Marián Fiala                      

IČO:                                             50114255                                    

DIČ:                                            2120198366                                 

IČ DPH:                                       SK2120198366                            

Bankové spojenie :                       Tatra Banka a.s.               

Číslo účtu:                                    2940015949 / 1100                                 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro, vložka 108607/B        ( (ďalej len „zhotoviteľ“)

 

PREAMBULA

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislavarealizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

 

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

 

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

 

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

 

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ alebo „stavebný dozor“):

Meno a priezvisko:   Ing. Milan Vavrinec

Tel.:                          +421 905 320 728

E-mail:                      vavrinec@stonline.sk

 

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,

- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,

- odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,

- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

 

Ďalší zástupca objednávateľa oprávnený zúčastňovať sa prác na diele, kontrolných dní a oprávnený na komunikáciu vo veciach technických:

Meno a priezvisko:      Branislav Kenešši

Tel.:                           02/48 264 513

E-mail:                      branislav.kenessi@region-bsk.sk

 

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):

 

Meno a priezvisko:   Ing.Marián Fiala

Tel.:                          0903/400678

E-mail:                      fbtslovakia@gmail.com

 

Článok II.

PREDMET DIELA

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

 

Oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični/ SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie všetkých dodávok a stavebných prác za účelom odstránenia poškodení podlahy v telocvični a sociálnych zariadeniach pri telocvični z dôvodu poškodeného kanalizačného potrubia na SOŠ technickej, Vranovská 4, Bratislava- Petržalka. (parc. č. 5910, LV 2192).

 

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Výkazom výmer

b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania

c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži

d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

 

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

 

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

 

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

 

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

 

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

 

2.2.6 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu najneskôr ku dňu odovzdania diela,

 

2.2.7 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

 

2.2.8 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

 

2.2.9 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

 

2.2.10 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

 

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

 

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom vo „Výzve na predloženie ponuky“ v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

 

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v podmienkach realizácie diela, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. 

 

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

 

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

 

2.10 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc eur).

 

Článok III.

ČAS PLNENIA

 

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

 

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

 

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

 

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

 

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

 

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

 

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

 

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

 

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV.

CENA DIELA

 

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

 

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

 

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

 

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

 

4.1.4 obchodné prirážky,

 

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

 

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

 

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe tejto zmluvy,

 

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

 

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

 

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

 

4.1.11 náklady na poistenie,

 

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

 

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

 

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

 

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

 

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH                                                                       64 705,14,- EUR

DPH 20%                                                                              12 941,03,- EUR

________________________________________________________________

Cena spolu s DPH                                                                 77 646,17,- EUR

 

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

 

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom zadávacích podmienok a výkazu výmeru alebo z nich podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

 

4.4.2  ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH

 

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku. 

 

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.

 

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

 

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

 

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

 

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,

- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,

- položkovitý odpočet ceny menej prác,

- sprievodnú správu,

- kópiu zápisov zo stavebného denníka,

- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,

- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

 

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,

práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,

kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

 

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

 

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

 

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

 

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

 

 

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa. 

 

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce čiastkové (bod 5.7) a záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“).V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

 

5.3 Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania poslednej časti diela na základe žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní od dňa doručenia žiadosti od zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 12 mesiacov odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak v dohodnutej lehote zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela, objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť na náklady zhotoviteľa a na tento účel použiť okrem iného sumu zádržného podľa tohto bodu zmluvy.

 

5.4 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

 

5.5 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

 

5.6 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

 

5.7 Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac jedenkrát za dva mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce, a to za nasledovných podmienok:

 

5.7.1 spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu Súpis,

 

5.7.2 objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 10 dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi,

 

5.7.3 po kladnom oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu vykonaných prác, ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry a doručí ju objednávateľovi; splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy.

 

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

 

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od podmienok realizácie diela, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

 

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,

6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,

6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,

6.2.4 identifikačné údaje diela,

6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

 

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

 

6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

 

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.

 

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

 

Článok VII.

STAVENISKO

 

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený podmienkami realizácie diela alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

 

7.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy, najneskôr však v lehote určenej v tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

 

7.3 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

 

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

 

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.

 

7.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

 

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

 

7.8 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii diela.

 

7.9 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určujú zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

 

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

 

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

 

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

 

8.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy, certifikát OHSAS 18001, resp. iný ekvivalentný doklad prezentujúci systém ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na stavbe vydaný podľa predpisov platných a účinných v niektorom z členských štátov Európskej únie. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľom uvedený doklad podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takomto prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 

8.5 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

 

8.7 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

 

8.8 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.

 

8.9 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

8.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

 

8.12 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

 

8.12.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

 

8.12.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

 

8.12.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona môže subdodávateľ preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

 

8.12.4 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

 

8.13 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.12.3 a 8.12.4.

 

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

 

8.15 V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

 

 

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

 

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

 

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- EUR.

 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

 

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

 

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

 

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

 

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,‑ EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

 

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,‑ EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

 

Článok X.

ZÁRUKA

 

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

 

10.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

 

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

 

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,‑ EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

 

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

 

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

 

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,‑ EUR za každé jednotlivé porušenie.

 

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.12 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto zmluve.

 

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto zmluvy.

 

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

 

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

 

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

 

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

 

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

 

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

 

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

 

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

 

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

 

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

 

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

 

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

 

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

 

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

 

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvy aj:

 

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

 

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

 

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

 

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

 

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

 

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

 

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

 

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

 

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

 

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

 

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

 

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

 

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

 

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

 

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

 

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

 

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

 

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

 

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

 

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 7):

 

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov- požaduje sa od uchádzača ako súčasť ponuky

Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb

Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska  - vzor

 

 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                      Za zhotoviteľa:

 

Bratislave     dňa 14.1.2019              

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 83 84 17
  02/63 81 23 77

Fotogaléria