Navigácia

3-ročné odbory

Odbory s výučným listom

obrabac_kovov.wmv

puskar.wmv

zlatnik_a_klenotnik.wmv

strojný mechanik

 

Podrobné ŠkVP sú pre svoj veľký obsah k nahliadnutiu na riaditeľstve SOŠ, alebo u zástupcu riaditeľa pre TV. 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

STROJÁRSTVO - TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2433 H obrábač kovov

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

10

9

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra a)

1

1

1,5

3,5

prvý cudzí jazyk a), b)

3

3

3

9

druhý cudzí jazyk a), b)

-

-

-

-

etická výchova/náboženská výchova c)

1

-

-

1

občianska náuka

-

1

-

1

fyzika

2

1

-

3

matematika a)

1

 

-

1

informatika a)

-

1

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

2

6

Odborné predmety

23

24

26,5

73,5

ekonomika

-

-

2

2

úvod do sveta práce

-

1

-

1

technické kreslenie a),

2

1

1

4

strojárska technológia

2

1

-

3

strojníctvo

2

1

-

3

technológia

2

-

-

2

technológia obrábania

-

4

4

8

programovanie CNC strojov

-

1

2

3

odborný výcvik a), e), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Nepovinné predmety

2

2

2

6

druhý cudzí jazyk l)

2

2

2

6

Účelové kurzy

       

Ochrana života a zdravia i)

       

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

       
           
           

 

           

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

STROJÁRSTVO - TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2464 H strojný mechanik

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

10

9

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra a)

1

1

1,5

3,5

prvý cudzí jazyk a), b)

3

3

3

9

druhý cudzí jazyk a), b)

-

-

-

-

etická výchova/náboženská výchova c)

1

-

-

1

občianska náuka

-

1

-

1

fyzika

2

1

-

3

matematika a)

1

 

-

1

informatika a)

-

1

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

2

6

Odborné predmety

23

24

26,5

73,5

ekonomika

-

-

2

2

úvod do sveta práce

-

1

-

1

technické kreslenie a),

2

1

1

4

strojárska technológia

2

1

-

3

strojníctvo

1

1

-

2

technológia

1,5

3

3

7,5

stroje a zariadenia

-

-

1,5

1,5

základy technickej mechaniky

-

1

-

1

grafické systémy

   

2

2

kontrola a meranie

 

1

1

2

odborný výcvik a), e), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Nepovinné predmety

2

2

2

6

druhý cudzí jazyk l)

2

2

2

6

Účelové kurzy

       

Ochrana života a zdravia i)

       

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

       
           
           

 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

STROJÁRSTVO - TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2432 H puškár

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

10

9

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra a)

1

1

1,5

3,5

nemecký / anglický  jazyk a), b)

3

3

3

9

etická výchova/náboženská výchova c)

1

-

-

1

občianska náuka

-

1

-

1

fyzika

2

1

-

3

matematika a)

1

 

-

1

informatika a)

-

1

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

2

6

Odborné predmety

23

24

26,5

73,5

ekonomika

-

-

2

2

úvod do sveta práce

-

1

-

1

technické kreslenie a),

2

1

1

4

strojárska technológia

2

1

-

3

strojníctvo

2

1

-

3

technológia

2

2

2

6

strelné zbrane

-

2

2

4

kontrola a meranie súčiastok zbraní

-

-

1

1

výroba pažieb

-

1

1

2

odborný výcvik a), e), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Nepovinné predmety

2

2

2

6

druhý cudzí jazyk l)

2

2

2

6

Účelové kurzy

       

Ochrana života a zdravia i)

       

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

       
           
           

 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

Umelecké spracovanie drahých kovov a kameňov

Kód a názov  ŠVP

85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná práca

Kód a názov učebného odboru

8545 H zlatník a klenotník 

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

8

9

6,5

23,5

slovenský jazyk a literatúra

1

1

1,5

3,5

cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

9

druhý cudzí jazyk a)

-

-

-

-

občianska náuka

-

1

-

1

etická výchova/náboženská výchova  c)

1

-

-

1

chémia

-

1

-

1

matematika

1

-

-

1

informatika a)

-

1

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

2

6

Odborné predmety

25

24

26,5

75,5

ekonomika

-

-

2

2

úvod do sveta práce

-

1

-

1

technické kreslenie a)

2

-

-

2

odborné kreslenie a modelovanie e), g)

-

2

2

4

výtvarná príprava  e), g)

2

1

1

4

dejiny umenia a remesla

2

2

1

6

materiály

2

1

1

3

technológia  

2

2

2

6

odborný výcvik a), f)

15

15

17,5

47,5

Spolu

33

33

33

99

Nepovinné predmety

2

2

2

6

druhý cudzí jazyk l)

2

2

2

6

Účelové kurzy

       

Ochrana života a zdravia i)

       

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

       

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria