Navigácia

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

Vzdelávanie na dokončenie nižšieho stredného vzdelania

 

 

Škola

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

Vzdelávanie na dokončenie nižšieho stredného vzdelania

Kód a názov  ŠVP

ŠVP pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike

Stupeň vzdelania

Nižšie stredné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia

2 týždne

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín

Všeobecnovzdelávacie predmety

 

Jazyk a komunikácia

28

Slovenský jazyk a literatúra

16

Prvý cudzí jazyk

12

Matematika a práca s informáciami

16

Matematika

16

Informatika

-

Človek a príroda

16

Fyzika

8

Chémia

8

Biológia

-

Človek a spoločnosť

12

Dejepis

6

Geografia

6

Občianska náuka

-

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria