Navigácia

SOU Vranovská 2003 Bratislava STANOVY Občianskeho združenia 2%

Občianske združenie 2%

Občianske združenie, Vranovská 4,

 851 01 Bratislava

 

              Vážení partneri, zamestnanci, zákonní zástupcovia žiakov a priatelia Strednej odbornej školy  technickej !

 

 

              V roku 2003 založili zamestnanci SOU (aktuálna SOŠ technická)  občianske združenie „SOU Vranovská 2003 Bratislava“, ktorého cieľom je okrem iného podporiť aktivity v oblasti vzdelávania, športu detí a mládeže, sociálnej pomoci, humanitnej starostlivosti, výchovy a prípravy mládeže na povolania.

              V prípade Vášho záujmu pomôcť prostredníctvom občianskeho združenia „SOU Vranovská 2003 Bratislava“ výchovnovzdelávaciemu a športovému procesu na našej škole, môžete v jeho prospech poskytnúť príspevok vo Vami určenej hodnote ako i účelu použitia. Ďalšou možnosťou je Vaše rozhodnutie a použití 2% podielu z Vašich daní v prospech združenia. Táto možnosť je v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Občianske združenie predpokladá použitie získaného podielu 2% dane z príjmov použiť na :

  • nákup učebných pomôcok a športových potrieb,
  • podporu stredoškolskej odbornej činnosti, súťaží v praktických zručnostiach , predmetových olympiád a odborných  exkurzií žiakov,
  • obstaranie materiálu a  zariadení do školy,  dielní a  do ubytovacích priestorov pre žiakov ubytovaných v  školských internátoch.

 

Občianske združenie „SOU Vranovská 2003 Bratislava“ je registrované dňa 24.10.2018 v Notárskom centrálnom registri pod č. NCRls36777/2018.

 

              Dovoľujeme si upozorniť, že vaše 2% dane z príjmu môže právnická osoba poskytnúť viacerým prijímateľom.

 

Výkonný výbor  združenia:

Predseda:                                  Ing. Zdenek Rada

Podpredseda:                            p. Rudolfína Pakanová

Tajomník:                                 Ing. Ľubomír Kvasnička

Predseda dozornej rady:                        Ing. Štefan Kása

 

Sídlo:                                        Vranovská ulica č. 4, 851 01 Bratislava

IČO:                                         30852285

Bankové spojenie:                  VÚB,  č. účtu 1748128658/0200

 

              Veríme,  že  pochopíte našu snahu o udržanie kvality vzdelávania a komplexnej prípravy mládeže na povolanie touto alternatívnou formou financovania a podporíte nás vyššie uvedeným spôsobom poskytnutia príspevku.

 

              S úctou

 

                                                                                                Ing. Zdenek Rada

                                                                                                        predseda

 

 

 

Bratislava 30.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 83 84 17
    02/63 81 23 77

Fotogaléria