Navigácia

 • II. KOLO prijímacie skúšky

  prihlášky do 6. júna 2020

  Podľa § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujeme druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného, trojročného a dvojročného denného štúdia. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia kritéria určené pre 1. kolo prijimacích skúšok. 

 • Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26

 • https://sosvranovska.edupage.org/register/

 • Výsledky prijímacích skúšok

 • PRIJÍMACIE KONANIE

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii záverečnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

 • Záverečné skúšky

   V školskom roku 2019/2020 sa na Strednej odbornej škole bude záverečné skúšky vykonávať administratívne.

  Čo to teda znamená?

  Záverečná skúška sa neskutoční tak ako sme boli zvyknutí, resp. neuskutoční sa vôbec. Známky na vysvedčení o záverečnej skúške sa budú vypočítavať zo známok za predchádzajúce štúdium.

  Hodnotenie v jednotlivých častiach záverečnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Skupinu príbuzných predmetov určí riaditeľ školy. Informácie o tom, ktoré predmety sa budú zohľadňovať v hodnotení, poskytneme v najbližších dňoch.

  Bližšie informácie a spôsob výpočtu známok nájdete na webovom sídle Ministerstva školstva SR.

 • Usmernenie

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

 • Oznámenie

  Na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja sa internáty Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej 2 aj Vranovskej 4 pripravujú na prípadné umiestnenie ľudí, ktorí sa budú musieť podrobiť 14 dňovej povinnej karanténe za základe záverov Ústredného krízového štábu.Na základe nariadenia Hlavného hygienika, ako aj RÚVZ v Bratislave vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nie je možný vstup do internátov ani do škôl. Z tohto dôvodu dnes začali vychovávatelia, ktorí deti osobne poznajú, spolu s upratovačkami baliť všetky osobné veci ubytovaných žiakov do samostatných krabíc a vriec, ktoré budú bezpečne uložené v uzamykateľných miestnostiach.V prípade, že si chcú rodičia vyzdvihnúť veci svojich detí, bude im to umožnené pre internát V2 ešte v stredu prípadne vo štvrtok (18. alebo 19.3.2020), pre internát V4 vo štvrtok prípadne v piatok (19. alebo 20.3.2020) v čase od 8:00 do 14:00 hodiny na základe žiadosti rodičov (SMS-kou alebo mailom) s uvedením mena dieťaťa, čísla izby, a približného času prevzatia vecí. Rodičia ani deti nebudú vpustení do budovy.Veci bude možné prevziať pri vstupných dverách do internátu s dodržaním bezpečnostných hygienických opatrení (rúško a rukavice). V tomto čase je dôležité vyhýbať sa koncentrovanému zhromažďovaniu a pristupovať k vchodovým dverám po jednom. Vzhľadom na to, že mnohé veci nemohli byť presne identifikované, komu patria, sú niektoré veci uložené ako spoločné pre izbu, prípadne ako spoločné pre bunku (veci z kúpeľne a chodbičky). Veci sú uložené bezpečne a pokiaľ neexistuje vážny dôvod na potrebu mať tieto veci doma, bolo by vhodné ich nechať v bezpečne uzamknutých miestnostiach s ohľadom na zdravie a bezpečnosť vychovávateľov a iných zamestnancov školy, a nevystavovať ich mnohými návštevami riziku nakazenia.

  Ďakujeme za vašu dôveru a žiadame Vás o zodpovedný prístup v tejto zložitej situácii.

  Mgr. Petra Pavelkováštatutárna zástupkyňa

  Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

  0904 856 571 zastupca.skola.sosvranovska@gmail.com

  www.sosvranovska.edupage.org

 • VESELÚ VEĽKÚ NOC

  Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. I preto vám želáme, aby tieto dni naplnili vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou. Želáme šťastnú Veľkú noc 🐣

 • E-learning

  Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie bude od pondelka 16.3.2020 naša škola vyučovať online. Každý žiak je povinný sa denne prihlásiť na Edupage a naštudovať si témy a vypracovať úlohy, ktoré im zadajú učitelia a majstri. Všetky materiály budú prístupné pre žiakov na ich EduPage, a úlohy sa budú priebežne hodnotiť. Prosím uvedomte si, že toto nie sú prázdniny a prevezmite zodpovednosť za vzdelanie. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa, alebo majstra OV.

 • UPOZORNENIE

  Stredná odborná škola technická oznamuje všetkým žiakom a rodičom:

  prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 09. 03. 2020 – 29. 03. 2020

  Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenie:

  1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
  2. zostať v domácej izolácii
  3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí, alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
  4. zdržať sa cestovania
  5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
  6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

  O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

    

 • UPOZORNENIE

  Vážení rodičia,

  dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s aktuálnou epidemiologickou situáciou spolu s odporúčaniami hlavného hygienika SR - (www.ruvzba.sk).V nadväznosti na vývoj situácie a na uplynulé jarné prázdniny v bratislavskom kraji nechávame na zváženie rodičom žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti s výskytom epidémie vírusu COVID-19, či ich ponechajú najbližšie dva týždne v domácom prostredí. V tomto prípade oznámia svoje rozhodnutie obvyklým spôsobom škole.Súčasne žiadame všetkých rodičov našich žiakov o zvýšenú pozornosť ohľadom zdravotnému stavu svojich detí a aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí a zabránili tak šíreniu ochorení a vylúčili sa aj všetky možné riziká.

  Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky• ak ste chorý, liečte sa doma• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

  Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

  Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

  Informácie budeme aktualizovať podľa nových zistení.

 • ZRPŠ

  1. 4. 2020

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 1.4.2020 od 17.00 hod.

 • Talentové skúšky 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci! Oznamujeme Vám, že talentové skúšky na Strednú odbornú školu technickú v Bratislave sa budú konať 4. apríla 2020. Talentové skúšky sa budú konať v učebnom odbore - zlatník a klenotník. Nezabudnite, že prihlášku na štúdium treba zaslať do konca februára.Tešíme sa na Vás!

 • Lyžiarsky výcvik

  Lyžiarsky výcvik od 23.2.2020 do 28.2.2020.  Homôlka - Lyžiarsky klub Trenčianska Teplá

 • U-RAMPA

  Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý už dlhšiu dobu podporuje adrenalínové aktivity pre priaznivcov extrémnych športov vybudoval krytú drevenú mini U-rampu u nás na škole. 

 • Zážitkové centrum vedy Aurelium

  "Dôležité je neprestať sa pýtať" Albert Einstein

  Dňa 5.2.2020 navštívili žiaci zážitkové centrum vedy Aurelium.  Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Idea centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov a naši žiaci si mohli vyskúšať mnoho expozicií a odniesť si nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. 

 • Technická olympiáda

  Dňa 5.2.2020 sa 18 víťazov okresných kôl zúčastnilo 10. ročníka krajského kola Technickej olympiády.Práca s drevom im išla pekne od ruky.Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky!

 • DOD

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 81 23 35
  02/63 81 23 77

Fotogaléria