Navigácia

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie ponuky

 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Zákona č.343/20415 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      Stredná odborná škola technická

Sídlo:                         Vranovská 4,851 02 Bratislava

IČO                             17050332

DIČ                             2020936995

Kontaktná osoba :  Ing.Kása

e-mail: Kasa@sosvranovska.eu

tel.č.0905614896

 

2. Názov predmetu zákazky :  Opravy hygienických zariadení

 

3. Spoločný slovník obstarávania/CPV kód/:  45000000-7 stavebné práce,60000000-8-dopravné služby,51000000-9-inštalačné služby,  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu .

 

4.Opis predmetu zákazky:

Obstarávateľ v záujme skvalitnenia  materiálno – technických podmienok v objekte na  Vranovskej 4-škola sa rozhodol  o opravy zastaralých hygienických zariadení , Výmena zdravotechniky prípojka kanalizácie a vodovodu, výmena sanity ,podlahy zdlaždíc a obklady,zemné práce elektromontážne práce, izolácie proti vlhkosti ,malby a nátery .

 

Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na telefónnej linke 0905614896.

 
 

5.Predpokladaná hodnota zákazky:

 

14 334,48 €,- EUR bez DPH

 

6. Miesto a termín dodania prác :                 SOŠ technická

                                                                            Vranovská 4,851 02 Bratislava

                                                                            do  15.10.2019

                                                            

7.Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

 

9.Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

-e-mailom

- poštou

-osobne

 

 -Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

/t.j.v slovenskom jazyku/.

 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: Kasa@sosvranovska.eu

 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do  23.8.2019- 10,00 hod.

 

11.Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet zákazky

 

 

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena s DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka.

 

14.Platobné podmienky:

Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky.

 

Bratislava

14.8.2019

 

Ing.Kása  -ved.Tú                                                         

                                                                                                             Ing.Felix Dömény 

                                                                                                                riaditeľ školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Zákona č.343/20415 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      Stredná odborná škola technická

Sídlo:                         Vranovská 4,851 02 Bratislava

IČO                             17050332

DIČ                             2020936995

Kontaktná osoba :  Ing.Kása

e-mail: Kasa@sosvranovska.eu

tel.č.0905614896

 

2. Názov predmetu zákazky :  Zateplenie steny telocvične

 

3. Spoločný slovník obstarávania/CPV kód/: 45000000-7stavebné práce,45321000-3 tepelnoizolačné práce ,dopravné služby  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom , 45421100-5-Demontáž - montáž a súvisiacich súčastí.

 

4.Opis predmetu zákazky:

Obstarávateľ v záujme skvalitnenia  materiálno – technických podmienok v objekte na  SOŠ technickej ,Vranovská 4 ,Bratislava - rozhodol o zateplenie bočnej steny telocvične s certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom StoTherm Basic a fasádny polystyrén EPS  70 F hr. 100 mm o výmere 200 m2. V rámci obnovy je navrhované demontáž starých a montáž nových 21 bm  klampiarských výrobkov na atike.

 

Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na telefónnej linke 0905614896.

 
 

5.Predpokladaná hodnota zákazky:

 

10 362 € bez DPH

 

6. Miesto a termín dodania prác :                SOŠ technická

                                                                            Vranovská 4,851 02 Bratislava

                                                                            30.10.2019

                                                             

7.Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

 

9.Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

-e-mailom

- poštou

-osobne

 

 -Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

/t.j.v slovenskom jazyku/.

 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: Kasa@sosvranovska.eu

 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do  19.8.2019- 10,00 hod.

 

11.Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet zákazky

 

 

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena s DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka.

 

14.Platobné podmienky:

Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky.

 

Bratislava

30.7.2019

 

Vypracoval:

Ing.Kása  -ved.Tú                                                          

                                                                                                             Ing.Felix Dömény 

                                                                                                                riaditeľ školy
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Zákona č.343/20415 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      Stredná odborná škola technická

Sídlo:                         Vranovská 4,851 02 Bratislava

IČO                             17050332

DIČ                             2020936995

Kontaktná osoba :  Ing.Kása

e-mail: kasa@sosvranovska.eu

tel.č.0905614896

 

2. Názov predmetu zákazky : Výmena svetlíkov

 

3. Spoločný slovník obstarávania/CPV kód/:  44115400-3 svetlíky, Dopravné služby  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom , 45421100-5-Demontáž - montáž a súvisiacich súčastí.

 

4.Opis predmetu zákazky:

Obstarávateľ v záujme skvalitnenia  materiálno – technických podmienok v objekte na  Vranovskej 4-dielna, rozhodol o výmene 6 ks svetlíkov za   svetlovodný systém  s výkonom 19 500 Lumenov. Typ svetlovodného systému 330 DS  - 750 DS v počte 18 ks kopule s príslušenstvom 18 ks,strešné lemovania 18 ks,predlžovacie trubice 18 ks,kruhové difuzéry v počte 18 ks a odvetrací  systém SOLARSTAR s výkonom 2 400 m3/hod v počte 2 ks. Súčasťou zákazky je demontáž pôvodných  svetlíkov , odvoz a likvidácia odpadu -kov , drátosklo,

 

 

Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na telefónnej linke 0905614896.

 
 

5.Predpokladaná hodnota zákazky:

 

25 226,- EUR bez DPH

 

6. Miesto a termín dodania prác :                 SOŠ technická

                                                                            Vranovská 4,851 02 Bratislava

                                                                            15.9.2019

                                                            

7.Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

 

9.Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

-e-mailom

- poštou

-osobne

 

 -Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

/t.j.v slovenskom jazyku/.

 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: Kasa@sosvranovska.eu

 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do  12.8.2019- 10,00 hod.

 

11.Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet zákazky

 

 

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena s DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka.

 

14.Platobné podmienky:

Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky.

 

Bratislava

25.7.2019

 

Ing.Kása  -ved.Tú                                                         

                                                                                                             Ing.Felix Dömény 

                                                                                                                riaditeľ školy
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Zákona č.343/20415 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      Stredná odborná škola technická

Sídlo:                         Vranovská 4,851 02 Bratislava

IČO                             17050332

DIČ                             2020936995

Kontaktná osoba :  Ing.Kása

e-mail: Kasa@sosvranovska.eu

tel.č.0905614896

 

2. Názov predmetu zákazky : Dodávka a montáž plastových dverí a plastových okien.

 

3. Spoločný slovník obstarávania/CPV kód/:  44221000-5-Okná ,dvere a súvisiace prvky 60000000-8-Dopravné služby  90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom,45421100-5- Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí.

 

4.Opis predmetu zákazky:

Obstarávateľ v záujme skvalitnenia  materiálno – technických podmienok v objekte na  Vranovskej 4-dielna, rozhodol o výmene skeletu okien pozostávajúcich z 10 ks okien za plastové s osadením parapetov .Z 10 okien  budú 2 okná  s pevnou výplňou , fixné neotváracie a 8 ks otváracie - časť fixné . Súčasťou zákazky je demontáž pôvodných dverí a okien, vonkajší parapet, vnútorný parapet ,oprava fasády 30 m2,múrovanie stien zateplenie polystyrénom, odvoz a likvidácia odpadu a murárske práce.

 

Potrebná je obhliadka priestorov na vlastné zameranie, ktorú je možné dohodnúť na telefónnej linke 0905614896.

 

 
 

5.Predpokladaná hodnota zákazky:

 

7 242,50 EUR bez DPH

 

6. Miesto dodania prác :                 SOŠ technická

                                                             Vranovská 4,851 02 Bratislava

                                                            

7.Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

 

9.Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

-e-mailom

- poštou

-osobne

 

  -Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

/t.j.v slovenskom jazyku/.

 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: Kasa@sosvranovska.eu

 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do  15.7.2017- 10,00 hod.

 

11.Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet zákazky

 

 

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena s DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka.

 

14.Platobné podmienky:

Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky.

 

Bratislava

27.6.2019

 

                                                                                    Ing.Zdenek Rada 

                                                                                      riaditeľ školy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na predloženie ponuky

 

V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

Zákona č.343/20415 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                      Stredná odborná škola technická

Sídlo:                        Vranovská 4,851 02 Bratislava

IČO                            17050332

DIČ                            2020936995

Kontaktná osoba : Ing.Kása

e-mail: Kasa@sosvranovska.eu

tel.č.0905614896

 

2. Názov predmetu zákazky : Výmena podlahovej krytiny 

 

3. Spoločný slovník obstarávania/CPV kód/:  44112200-0 Dodávka a pokladka podlahovej krytiny

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

 

4.Opis predmetu zákazky:

Obstarávateľ v záujme skvalitnenia bývania -PVC zastaralá  pôvodná, sa rozhodol o výmene podlahovej krytiny 990 m2. Požadovaný materiál : PVC Extra Fatra 2 mm-heterogénna,  - práce : vytrhanie 2 vrstvy 990 m2,penetrácia 990 m2 nivelizácia 5 mm-990 m2,brúsenie niv.stierky 990 m2,PVC Fatra Extra 2 mm-Heterogénna 990 m2,lepenie 990 m2,sokel 990 ,manipulácia,doprava,odvoz.
 

5.Predpokladaná hodnota zákazky:

 35 935,20€ s DPH.

 

6. Miesto a termín dodania prác : SOŠ technická

                                                             Vranovská 4,851 02 Bratislava

                                                             Termín : 19.8.2019

7.Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky, vrátane odvozu a likvidácie odpadu.

 

8.Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

 

9.Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

-e-mailom

- poštou

-osobne

 

  -Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

/t.j.v slovenskom jazyku/.

 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: Kasa@sosvranovska.eu

V predmete e-mailu je potrebné uviesť : Cenová ponuka- Výmena podlahovej krytiny, alebo poštou ,resp. osobne na adresu obstarávateľ.

 

10.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17.6.2019 do 10,00 hod/dátum a čas doručenia ponuky/

 

11.Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

-vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú ponuku na predmet zákazky s uvedením ceny

-doklad o oprávnení podnikať

 

12.Kritéria na vyhodnotenie ponúk :najnižšia cena s DPH

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.

 

13.Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

-objednávka

 

14.Platobné podmienky:

Faktúra so splatnosťou 14 dní od odovzdania prác. Obstarávateľ neposkytuje zálohy na predmet zákazky.

 

Bratislava

10.6.2019

 

                                                                                       Ing.Zdenek Rada                                                                                         

                                                                                       riaditeľ školy
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Názov predmetu zákazky : maľovanie Škol.internátu - plochy 2946,66 m2 -2 x primalexom, penetrovanie 2946,66 m2, náter sokla 350,48 m2, sádrovanie 20%, prestierkovanie 88 m2,škrabanie 6%, izolovanie 51 m2, zakrývanie 1359 m2 ,náter zárubne 110 ks,náter radiátora 46 ks,náter trubiek 398 bm,doprava ,t.j.22 buniek + 4 chodby.

na SOŠ technickej Vranovská 4 v Bratislave.

Verejný obstarávateľ plánuje cez letné prázdniny r.2019 vymaľovať časť ŠI.

Predpokladaná hodnota zákazky 14 973,75 ,-€

Lehota na predkladanie ponúk je stanovené   od 24.5.2019 do 10,00 hod-31.5.2019

Kontaktná osoba Ing.Kása tel.0905614

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria