• externou formou v učebnom odbore:

     •  

      2433 H obrábač kovov             2432 H puškár        8545 H zlatník a klenotník

      Profil absolventa:

      Absolvent učebného odboru je stredoškolsky vzdelaný s odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie remesla.

      Absolvent je pripravený na samostatný výkon činností odborného pracovníka.

      Dosiahnuté vzdelanie vytvára absolventovi učebného odboru podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti.

       

      Organizácia štúdia:

      1. 1 polrok školského roka: september, október, november, december – konzultácie, odborný výcvik podľa učebného plánu, január – skúšky  
      2. 2 polrok školského roka:  február, marec, apríl, máj – konzultácie, odborný výcvik podľa učebného plánu , jún – skúšky 
      3. štúdium je spôsobom samo štúdia podľa anotácii, ktoré študent dostáva na zápise v septembri
      4. odborný výcvik absolvuje na dielni SOŠ technickej

       

      Štandardná dĺžka štúdia

      1 až 4 školské roky

      Interval štúdia

      Možnosť prihlásiť sa do konca augusta

      Spôsoby ukončenia štúdia

      Záverečná skúška (vždy v danom školskom roku v mesiaci jún)

      Ďalšie informácie

      POŽADOVANÉ DOKLADY 1) Prihláška na štúdium, žiadosť 2) Notárom overená kópia dokladu o ukončení stredného vzdelania (výučný list resp. vysvedčenie o záverečnej skúške, maturitné vysvedčenie....) 3) Notárom overená kópia koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy

      Odporúčaný príspevok študenta na podporu štúdia je cca 350,- € za ročník.

       

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk