Navigácia

Verejné súťaže

                                                                                                               

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

na  podávanie  návrhov  na  uzavretie  Nájomnej  zmluvy  za  účelom  prenechania  do  užívania

k majetku  vo  vlastníctve  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  zvereného  do  správy  vyhlasovateľa.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

1. Identifikácia  vyhlasovateľa

Názov  : Stredná   odborná  škola  technická

Sídlo:   Vranovská  4,  851  02  Bratislava

IČO:  17   050  332

V zastúpení: Ing. Felix Dömeny -  riaditeľ 

Kontaktná osoba:  Mgr. Petra Pavelková

tel. č.:   02/ 63 83 84 17

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

na  výber  navrhovateľa  na  uzavretie  Nájomnej  zmluvy  za  účelom  prenechania  do  užívania  majetku  vo  vlastníctve  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  zverenému  vyhlasovateľovi  do  správy,  so   zapojením  navrhovateľa  do  duálneho  vzdelávania  v odbore strojný mechanik a revitalizácie prenajatého majetku.

 

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom súťaže  na  prenechanie  do  užívania  formou  Nájomnej  zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra Bratislava  V. v LV č.: 2140, k.ú.: Petržalka,  konkrétne:

-  časť  dielne  praktického vyučovania  v budove  súpisné číslo  2708  na  Vranovskej  ul .č. 4,  v celkovej 

   ploche  94,41 m2

 

 

Stručný popis :  

Dielňa  na  Vranovskej  ul. č. 4  sa  využíva  na praktické  vyučovanie  žiakov  vyhlasovateľa.

 

 

3. Typ zmluvy:

Nájomná  zmluva  podľa  zákona č. 116/1990  Zb. o nájme  a podnájme  nebytových  priestorov  v znení  neskorších  predpisov.

 

 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž  sa  začína  dňom  jej  uverejnenia  web  stránke  vyhlasovateľa.  Navrhovateľ  predkladá  svoj  návrh  v zmysle  nasledovných  inštrukcií  :

 

 

a, Deň,  mesiac,  rok  a hodina,  dokedy  sa  môžu  predkladať  návrhy  :

do  15  dní  po  uverejnení   súťaže  na  web  stránke  vyhlasovateľa,  t.j.  do  19.8.2019   do  12,00  hod. 

  -  rozhodujúci  je  dátum  doručenia  návrhu  vyhlasovateľovi.

 

 

b. Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť : 

Stredná  odborná  škola  technická,  Vranovská  4,  851  02  Bratislava

 

 

c. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský  

 

 

d,  Forma predloženia návrhu:  

Všetky  požadované  dokumenty,  ktoré  budú  súčasťou  súťažného návrhu je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom  obale  označenom  názvom  a  sídlom  vyhlasovateľa   a   heslom :

Obchodná  verejná  súťaž  –  prenájom  majetku  „Dielňa  PV“   -   NEOTVÁRAŤ.

e, Predložený  návrh musí okrem iného obsahovať najmä :

            -  identifikačné údaje navrhovateľa 

:  pri  FO  :  meno,  priezvisko,  rodné  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo,  adresa 

   trvalého  bydliska

:  pri  PO :  obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti

   ku konaniu,  originál výpisu z Obchodného registra, bankové spojenie),  označenie  kontaktnej 

   osoby  navrhovateľa,  telefonicky  kontakt,  emailovú adresu, na ktorú mu  bude vyhlasovateľom

   oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

            -  navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže,

            -  písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej  obchodnej súťaže,

               uvedenými v článku 6 tohto oznámenia.

 

 

Súťažné  návrhy,  doručené  iným  spôsobom  alebo  po  stanovenom  termíne  odovzdania  nebudú  do obchodnej  verejne j súťaže  prijaté.  Návrh  nemožno  odvolať  po  jeho  doručení  vyhlasovateľovi.

 

 

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

 

 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

 1. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,
 5. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 6. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,
 8. vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,
 9. v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 10. vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení  nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
 11. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak tento je, alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Bratislavského  samosprávneho  kraja,  ako  zriaďovateľa  vyhlasovateľa,

 

 

 

 

7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Týmto  navrhovateľom  bude  oznámený  výsledok  obchodnej  verejnej  súťaže,  pričom  navrhovateľ  víťazného  súťažného  návrhu  bude  vyzvaný  na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy.

Vyhlasovateľ  pri  vyhodnocovaní  predložených  ponúk  bude  hodnotiť  najvyššie  nájomné  a ponúknuté  možnosti  duálneho  vzdelávania  žiakov.  Každý predložený  návrh  hodnotia  členovia  komisie  samostatne  s vyhodnotením  kritérií.  Poradie  uchádzačov  určuje  najvyššie  nájomné.  V prípade  rovnosti  výšky  nájomného  u viacerých  uchádzačov  pre  daný  predmetu  nájmu  sa  o úspešnom  uchádzačovi  rozhodne porovnaním návrhu revitalizácie prenajatého majetku, alebo následne pri rovnakom rozsahu navrhnutej revitalizácie žrebovaním.

 

 

8.  Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon  v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja,

 

 

 

V Bratislave dňa   31.7.2019

 

 

Za  vyhlasovateľa  :    ...............................

 

                                                                                                               Ing. Felix Dömeny

                                                                                                              Riaditeľ SOŠ technická

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

na  podávanie  návrhov  na  uzavretie  Nájomnej  zmluvy  za  účelom  prenechania  do  užívania

k majetku  vo  vlastníctve  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  zvereného  do  správy  vyhlasovateľa.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov  :          Stredná   odborná  škola  technická

Sídlo:              Vranovská  4,  851  02  Bratislava

IČO:               17   050  332

V zastúpení : Ing. Zdenkom   Radom,  riaditeľom

Kontaktná osoba:  Ing.  Štefan  Kása

tel. č.:   02/ 63 81 23 77

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania  do  užívania  majetku  vo vlastníctve  Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi  do správy.

 

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom súťaže  na  prenechanie  do  užívania  formou  Nájomnej  zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra Bratislava  V. v LV č.: 4290, k.ú.: Petržalka, konkrétne:

-  časť  strechy  budovy  súpisné číslo  2707  na  Vranovskej  ul .č. 2  za  účelom  umiestnenia  technologických   zariadení  pre  zriadenie  a   prevádzkovanie  verejnej   elektronickej   komunikačnej         siete,  v súlade  so  zákonom  č. 351/2011  o elektronických  komunikáciách.

 

 

Stručný popis  : jedná sa o časť strechy budovy školského internátu na Vranovskej ul .č.2 o celkovej  výmere  20 m2 .

 

 

3. Typ zmluvy:

Nájomná  zmluva  podľa  zákona č. 116/1990  Zb. o nájme  a podnájme  nebytových  priestorov  v znení  neskorších  predpisov.

 

 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž  sa  začína  dňom  jej  uverejnenia  web  stránke  vyhlasovateľa  a web   stránke  Bratislavského  samosprávneho  kraja.  Navrhovateľ  predkladá  svoj  návrh  v zmysle  nasledovných  inštrukcií:

 

a, Deň,  mesiac,  rok  a hodina,  dokedy  sa  môžu  predkladať  návrhy  :  do  15  dní  po  uverejnení 

súťaže  na  web  stránke  vyhlasovateľa  „sosvranovska.edupage.org“ a  web  stránke  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  t.j.  do  24.05.2019  do  12,00  hod.,  rozhodujúci  je  dátum  doručenia  návrhu  vyhlasovateľovi.

 

b. Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť : 

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

 

 

c. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť:  slovenský  

 

 

d,  Forma predloženia návrhu:   Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného

      návrhu  je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom obale označenom názvom a sídlom

      navrhovateľa    a heslom: „Obchodná verejná súťaž – prenájom  majetku „NÁZOV OBJEKTU“

- NEOTVÁRAŤ“  .

e, Predložený  návrh musí okrem iného obsahovať najmä :

            identifikačné údaje navrhovateľa (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko,

            dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno,

            sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,

            originál výpisu z Obchodného registra),

            označenie  kontaktnej  osoby  navrhovateľa,  telefonicky  kontakt,  emailovú adresu, na ktorú mu

            bude vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

            navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže,

            písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej  obchodnej súťaže,

            uvedenými v článku 6 tohto oznámenia.

 

 

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.

 

 

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

 

 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

 1. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,
 5. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 6. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,
 8. vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,
 9. v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 10. vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení  nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
 11. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Bratislavského  samosprávneho  kraja,  ako  zriaďovateľa  vyhlasovateľa,

 

 

 

 

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Týmto  navrhovateľom  bude  oznámený  výsledok  obchodnej  verejnej  súťaže,  pričom  navrhovateľ  víťazného  súťažného  návrhu  bude  vyzvaný  na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy.

 

 

9.  Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon  v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja,

 

 

V Bratislave dňa   09.05.2019

 

 

Za  vyhlasovateľa  :

 

 

                                                                                                                         Ing.   Zdenek    R  a  d  a

                                                                                                                                  riaditeľ  SOŠ t.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

na  podávanie  návrhov  na  uzavretie  Nájomnej  zmluvy  za  účelom  prenechania  do  užívania

k majetku  vo  vlastníctve  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  zvereného  do  správy  vyhlasovateľa.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov  :          Stredná   odborná  škola  technická

Sídlo:              Vranovská  4,  851  02  Bratislava

IČO:               17   050  332

V zastúpení : Ing. Zdenkom   Radom,  riaditeľom

Kontaktná osoba:  Ing.  Štefan  Kása

tel. č.:   02/ 63 81 23 77

 

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

 

na výber navrhovateľa na uzavretie Nájomnej zmluvy za účelom prenechania  do  užívania  majetku  vo vlastníctve  Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi  do správy.

 

 

2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže

Predmetom súťaže  na  prenechanie  do  užívania  formou  Nájomnej  zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra Bratislava  V. v LV č.: 4290, k.ú.: Petržalka, konkrétne:

-  časť  strechy  budovy  súpisné číslo  2707  na  Vranovskej  ul .č. 2  za  účelom  umiestnenia  technologických   zariadení  pre  zriadenie  a   prevádzkovanie  verejnej   elektronickej   komunikačnej         siete,  v súlade  so  zákonom  č. 351/2011  o elektronických  komunikáciách.

 

 

Stručný popis  : jedná sa o časť strechy budovy školského internátu na Vranovskej ul .č.2 o celkovej  výmere  20 m2 .

 

 

3. Typ zmluvy:

Nájomná  zmluva  podľa  zákona č. 116/1990  Zb. o nájme  a podnájme  nebytových  priestorov  v znení  neskorších  predpisov.

 

 

4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:

Súťaž  sa  začína  dňom  jej  uverejnenia  web  stránke  vyhlasovateľa  a web   stránke  Bratislavského  samosprávneho  kraja.  Navrhovateľ  predkladá  svoj  návrh  v zmysle  nasledovných  inštrukcií:

 

a, Deň,  mesiac,  rok  a hodina,  dokedy  sa  môžu  predkladať  návrhy  :  do  15  dní  po  uverejnení 

súťaže  na  web  stránke  vyhlasovateľa  „sosvranovska.edupage.org“ a  web  stránke  Bratislavského  samosprávneho  kraja,  t.j.  do  26.03.2019  do  12,00  hod.,  rozhodujúci  je  dátum  doručenia  návrhu  vyhlasovateľovi.

 

b. Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť : 

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

 

 

c. Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť:  slovenský  

 

 

d,  Forma predloženia návrhu:   Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného

      návrhu  je nutné doručiť v papierovej forme v uzavretom obale označenom názvom a sídlom

      navrhovateľa    a heslom: „Obchodná verejná súťaž – prenájom  majetku „NÁZOV OBJEKTU“

- NEOTVÁRAŤ“  .

e, Predložený  návrh musí okrem iného obsahovať najmä :

            identifikačné údaje navrhovateľa (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko,

            dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno,

            sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,

            originál výpisu z Obchodného registra),

            označenie  kontaktnej  osoby  navrhovateľa,  telefonicky  kontakt,  emailovú adresu, na ktorú mu

            bude vyhlasovateľom oznámený výsledok obchodnej verejnej súťaže,

            navrhnutú výšku nájomného za predmet súťaže,

            písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej  obchodnej súťaže,

            uvedenými v článku 6 tohto oznámenia.

 

 

Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.

 

 

5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu

Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.

 

 

6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:

 1. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
 2. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu súťažného návrhu,
 3. návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
 4. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej súťaže,
 5. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného návrhu,
 6. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
 7. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať uchádzača na jeho doplnenie,
 8. vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou v tejto obchodnej verejnej súťaži,
 9. v prípade, že s navrhovateľom víťazného návrhu nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
 10. vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení  nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov navrhovateľ, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú  zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
 11. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť navrhovateľa v prípade ak tento je alebo v minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. Bratislavského  samosprávneho  kraja,  ako  zriaďovateľa  vyhlasovateľa,

 

 

 

 

8. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam. Týmto  navrhovateľom  bude  oznámený  výsledok  obchodnej  verejnej  súťaže,  pričom  navrhovateľ  víťazného  súťažného  návrhu  bude  vyzvaný  na  uzatvorenie  nájomnej  zmluvy.

 

 

9.  Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v platnom znení,

– zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon  v platnom znení,

– Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja,

 

 

V Bratislave dňa   11.03.2019

 

 

Za  vyhlasovateľa  :

 

 

                                                                       Ing.   Zdenek    R  a  d  a

                                                                                  riaditeľ  SOŠ t.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


BSK-vyhlasenie_OVS-strecha-2019.DOC

 

SOŠ technická Vranovská 4 v Bratislave oznamuje zadávanie zákazky:

Maľovanie priestorov školy-/dielne/ o ploche1129,67 m2-2x maľovanie primalexom , penetrovanie 1129,67 m2 ,náter sokla 359,76 m2, sadrovanie, murárske práce,škrabanie izolovanie 48 m2, zakrývanie 660 m2 náter zárubne 26 ks, náter trubky 96 m,náter radiátora 230 čl.,doprava.

Predpokladaná hodnota zákazky 8428,53 € s DPH.

Kontaktná osoba Ing.Kása tel.0905614896.

Termín ukončenia súťaže do 28.2.2019 do 12 hod.
 

 

Dielna_vymena_okien-majstri_r.2019.docx

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Vyhlasuje súťaž na dodávku a výmenu okien za plastové v kancelárií majstrov

- okno biele  trojkrídlové dvoj sklo  –otvárateľné /otvárateľné –sklopiteľné -otváracie/   

Šírka 2370 x  Výška 1780 mm  -  3 ks  =

 

-okno biele –otvárateľné sklopiteľné  so sklopiteľným nad svetlíkom

                                                                            Šírka 840 x 2140 mm  -  1ks =

-vnútorná  parapeta  =

-vonkajšia parapeta  =

-demontáž, montáž, odvoz odpadu, murárske práce  =

Cena spolu s DPH

 

Informácie poskytujem na t.č. 0905 614 896

Termín ukončenia súťaže je 8.2.2019 do 12 hod.

Cenové ponuky predložte na  adresu  školy alebo na e-mail : kasa@sosvranovska.eu

V Bratislave dňa 23.1.2019

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 81 23 35
  02/63 81 23 77

Fotogaléria