• Štatút žiackej školskej rady

     • Štatút žiackej školskej rady založený pri

      Strednej odbornej škole technickej

      Vranovská 4, Bratislava

       

      Preambula

      V zmysle ustanovenia § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

      Článok I.

      Základné ustanovenia

      1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa ustanovuje pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, Bratislava (ďalej len SOŠ technická) a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom.

      2. Sídlo ŽŠR je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

      Článok II.

      Pôsobnosť žiackej školskej rady

      1. ŽŠR je ustanovená § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

       2. ŽŠR je orgánom školskej samosprávy, ktorý reprezentuje žiakov Strednej odbornej školy technickej a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

      Článok III.

      Činnosť žiackej školskej rady

      1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

      2. ŽŠR rieši s vedením školy problémy a sťažnosti žiakov. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

      3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

      4. ŽŠR iniciuje a organizuje školskú záujmovú činnosť.

      5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

      6. ŽŠR volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

      Článok IV.

      Voľby a zloženie žiackej školskej rady a voľby jej predsedníctva

      1. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŽŠR.

      2. ŽŠR má pohyblivý počet členov. Pre školský rok 2018/19 je zložená z 8 členov, predsedovia a podpredsedovia tried s trojročným odborom a predsedovia tried s dvojročným odborom.

      3. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava.

      4. Na začiatku školského roka  sú volení zástupcovia tried tajným hlasovaním v každej triede zvlášť v priebehu prvého týždňa teoretického vyučovania. Žiak s najvyšším počtom hlasov v triede sa stáva predsedom, žiak s druhým najvyšším počtom hlasov sa stáva podpredsedom.

      5. Právo hlasovať vo voľbách do ŽŠR má každý žiak školy. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním.

      6. Členom ŽŠR sa stanú predsedovia a podpredsedovia tried s trojročným odborom a predsedovia tried s dvojročným odborom.

      7. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

      8. Z každej voľby sa robí zápisnica.

      9. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy.

      Článok V.

      Zánik členstva

      1. Členstvo v žiackej školskej rade zaniká:

      a) vzdaním sa členstva,

      b) odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin

      c) neplnením si povinností vyplývajúcich z tohto štatútu,

      d) rozhodnutím riaditeľa školy o vylúčení zo štúdia e) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

      f) ukončením štúdia,

      g) rozhodnutím žiackej školskej rady na návrh predsedu ŽŠR pre inú skutočnosť, ako tento článok vymedzuje.

       

      2. Najneskôr 15 dní po zániku členstva iniciuje predseda ŽŠR so súhlasom koordinátora ŽŠR voľbu nového člena, voľbou rovnakej pozície (predseda, podpredseda triedy) v triede člena, ktorému zaniklo členstvo.

      Článok VI.

      Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

      1. Člen má právo:

      a) kandidovať, voliť a byť volený do orgánov v štruktúre žiackej školskej rady,

      b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR,

      c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať,

      d) hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR,

      e) predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály,

      f) predkladať návrhy na úpravu štatútu ŽŠR

      g) slobodne vyjadrovať svoje názory, pripomienky a sťažnosti

      2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽŠR podľa tohto štatútu a je vážnym dôvodom pre rozhodnutie predsedu žiackej školskej rady podať návrh na odvolanie člena ŽŠR podľa ustanovenia v čl. 5 ods. 1 písm. c).

      3. Z každého zasadnutí ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčnú listina účastníkov zasadnutia.

      Článok VII.

      Rokovací poriadok žiackej školskej rady

      1. Funkčné obdobie všetkých volených orgánov ŽSR je 1 rok a končí sa zvolením nových orgánov.

      2. Výkon funkcie vo volenom orgáne je možné ukončiť i počas funkčného obdobia a to naplnením skutku ustanoveného v čl. 5 ods. 1, okrem písm. h). V tomto prípade má rozhodujúce slovo riaditeľ školy.

      3. Predsedu a podpredsedu ŽSR volia a odvolávajú členovia ŽŠR nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov ŽŠR.

      4. Predsedu a podpredsedu ŽŠR môže rada odvolať, ak:

      a) koná v rozpore so štatútom žiackej školskej rady,

      b) nie je schopný so zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v školskom roku.

      5. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred ŽŠR alebo písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným žiackej školskej rade.

      6. Na voľné miesta je možno doplniť členov novou voľbou podľa čl. 4 ods. 4

      7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

      8. Každý člen ŽŠR má pri voľbách a hlasovaniach jeden právoplatný hlas, pričom koordinátor žiackej školskej rady má hlas poradný.

      9. Zasadnutia žiackej školskej rady vedie predseda alebo ním poverený člen ŽŠR.

      10. Zasadnutia žiackej školskej rady sú verejné, ak ŽŠR dvojtretinovou väčšinou nerozhodne inak.

      11. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a následne sa zverejní na webstránke školy.

      Článok VIII.

      Predseda žiackej školskej rady

      1. Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť ŽŠR a koná v jej mene.

      2. Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie ŽŠR.

      3. Predseda žiackej školskej rady sa za svoje prácu zodpovedá orgánu ktorý ho zvoli, t.j. žiackej školskej rade a riaditeľovi školy.

      4. Predseda žiackej školskej rady vypracuje plán práce žiackej školskej rady na začiatku školského roku a správu o činnosti žiackej školskej rady na konci školského roku a odovzdá ich riaditeľovi školy.

      5. Predseda žiackej školskej rady má právo:

      a. požadovať vysvetlenie absencie členov žiackej školskej rady na zasadnutiach,

      b. byť informovaný o činnosti členov žiackej školskej rady,

      c. rozdeľovať úlohy členom žiackej školskej rady,

      d. zriaďovať rôzne komisie pre lepšiu organizáciu žiackej školskej rady,

      e. vylúčiť člena žiackej školskej rady alebo účastníka zo zasadnutia v prípade nevhodného správania,

      f. podať návrh na odvolanie člena ŽŠR podľa čl. 6 ods. 2 podľa čl. 5 ods. 1 písm. b),

      6. Predseda žiackej školskej rady môže požiadať vedenie školy o vystúpenie na zasadnutí pedagogickej rady. Riaditeľ školy, alebo ním poverený pracovník školy sa môže zúčastniť zasadnutia ŽŠR.

      7. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže svoje práva a povinnosti vykonávať v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

      Článok IX.

      Podpredseda žiackej školskej rady

      1. Podpredseda žiackej školskej rady preberá povinnosti predsedu žiackej školskej rady v prípade jeho neprítomnosti. Pri neprítomnosti dlhšej ako jeden mesiac je povinný informovať predsedu o všetkých krokoch žiackej školskej rady.

      2. Podpredseda žiackej školskej rady a pomáha predsedovi žiackej školskej rady pri organizovaní zasadnutí žiackej školskej rady, b. vyhotovuje zápisnice zo všetkých zasadnutí a zabezpečuje ich zverejnenie.

      Článok X.

      Koordinátor žiackej školskej rady

      1. Koordinátor ŽŠR sa zúčastňuje na zasadnutiach žiackej školskej rady.

      2. Koordinátor ŽŠR je menovaný riaditeľom školy a zastupuje vedenie školy na zasadnutiach žiackej školskej rady.

      3. Koordinátor ŽŠR má pri voľbách a hlasovaniach hlas poradný.

      4. Koordinátor ŽŠR sa zúčastňuje mimoškolských rokovaní spolu s predsedom žiackej školskej rady a navonok spolu s ním reprezentuje a zastupuje ŽŠR pri SOŠ technická.

      Článok XI.

      Hospodárenie žiackej školskej rady

      1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou a darov.

      2. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi. ŽŠR nemá vlastný majetok.

      3. Návrh rozpočtu predkladá predseda na schválenie žiackej školskej rade najneskôr 30. septembra a po odsúhlasení ho písomne predkladá riaditeľovi školy a Rade školy.

      Článok XII.

      Zasadnutia žiackej školskej rady

      1. Žiacka školská rada sa schádza najmenej 1 raz v mesiaci alebo aj viackrát podľa potreby, ak o to požiadajú najmenej 2 členovia žiackej školskej rady, alebo koordinátor ŽŠR.

      2. Zasadnutie žiackej školskej rady zvoláva predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.

      3. Pri zasadnutiach žiackej školskej rady sa dodržuje rokovací poriadok, ktorý je súčasťou tohto štatútu.

      Článok XIII.

      Ďalšie ustanovenia

      1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na základe návrhu člena ŽŠR po uznesení sa nadpolovičnou väčšinou členov žiackej školskej rady

      Článok XIV.

      Záverečné ustanovenia

      1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 19. októbra 2018 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

       

                    

       

       

      predseda ŽŠR                                                                    riaditeľ školy

      Samuel Prvonič                                                                  Ing. Zdenek Rada

       

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk