• Štatút RŠ

     • Vybrani_riaditelia_skol_v_zriadovatelskej_posobnosti_BSK.pdf

       

      štatút  rady  školy

       

      pri  Strednej  odbornej  škole  technickej

      Vranovská 4, 851  02  Bratislava

       

       

      V súlade  so  zákonom  Národnej rady   SR  č.596/2003  Z. z. o  štátnej  správe  v  školstve   a   školskej  samospráve  a  v  súlade s  ustanovením § 8  ods.1  vyhlášky  Ministerstva  školstva  SR  č. 291/2004  Z.z. o  školskej  samospráve  sa  vydáva  tento  štatút  rady  školy  pri  Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, 851 02  Bratislava (ďalej  len  rada  školy ) .

       

       

                                                        ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

       

                                                                            Článok  I.

       

       

      1. Rada školy sa zriaďuje pri Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

      2.Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená

       

       

       

                                                       Pôsobnosť  a  poslanie  rady  školy

       

      Článok  II.

       

      1.Rada školy je ustanovená podľa §24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Z.z. o  

      štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, Ministerstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

      2.Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.

      Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

       

       

       

       

      Činnosť  rady  školy 

       

      Článok  III.

       

      1.Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

      2.Rada školy

      a.navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa   

      školy

      b.navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,

      c.vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja a ku skutočnostiam uvedeným                 

      v § 3 ods.7 SNR č. 596/2003 Z.z. a to najmä :

      1.k návrhu na počty prijímaných žiakov

      2.k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v    

      učebných plánov, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov

      a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

      3.k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení

      výchovno-vzdelávacieho procesu.

      4.k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.

      5.k návrhu rozpočtu.

      6.k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.

      7.k správe o výsledku hospodárenia školy.

      8.ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky.

       

      3.Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

                 a.posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie 

                     navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním

                 b.odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy,  

                     zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy,

                     podpísaný predsedom rady školy.

           

       

                                        Zloženie   rady   školy

       

                                                   Článok  IV.

       

       

      1.Rada školy má 11 členov.

      2.Členmi rady školy sú :

      • 3 zvolení zástupcovia rodičov
      • 2 zvolení pedagogickí zamestnanci
      • 1 zvolený nepedagogický zamestnanec
      • 1 zvolený zástupca žiakov
      • 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

       

       

       

       

                     Spôsob  voľby  členov  rady  školy

       

                                                 Článok  V.

       

       

      1.Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov, navštevujúcich školu.

      2.Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

      3.Voľba nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

      4.Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov školy.

      5.Delegovaním člena do rady školy zástupcom obecného zastupiteľstva, alebo samosprávneho kraja.

      6.Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a nie je s ostsnými členmi rady v priamom príbuzenskom vzťahu.

      7.členstvo v rade školy zaniká :

      a.uplynutím funkčného obdobia

      b.odstúpením

      c.odvolaním, ak bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný

      čin alebo ak si naplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy

      d.ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho

      zástupcu

      e.ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť

      zamestnancom školy,

      f.ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

      g.ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

      h.odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods.5 a 6 zákona 596/ 2003 Z.z.

      i.odvolaním delegovaného člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva,

      samosprávneho kraja, okresného úradu, ktorý bol do rady školy delegovaný,

      j.smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mrtveho.  

       

       

       

                         Pravidlá   rokovania  rady  školy

       

                                                 Článok  VI.

       

      1.Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

      2.Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy,

      3.Predsedu rady školy rada školy odvolá :

      a.ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

      b.ak o to sám požiada,

      c nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto

      funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

      d.koná v rozpore s ustanoveniami zákona SNR č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších

      predpisov alebo štatútom školy.

      4.Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

      5.Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

      6.Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

      7.Zasadnutie ŠR je verejné, ak školská rada dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov, formou tajného hlasovania, nerozhodne inak.

      8.Na zasadnutia rady školy môže predseda rady školy prizvať riaditeľa školy, jeho zástupcov, resp. iného odborníka k problematike, ktorá sa prejednáva.

      9.Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet všetkých členov rady.

      10.Z každého zasadnutia ŠR sa do troch dní vyhotoví zápisnica a následne sa odošle zriaďovateľovi a zverejní sa na webovej stránke školy.

      11.Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

      12.Rada školy prizýva na výberové konanie na obsadenie riaditeľa školy,zástupcu zriaďovateľa a zástupcu štátnej školskej inšpekcie. Prizvaní zástupcovia majú hlas riadny.

       

                                                                                                   

                   Práva  a  povinnosti  člena  rady  školy

       

                                            Článok  VII.

       

       

      1.Člen školskej rady má právo :

      a. voliť a byť volený,

      b. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

      c. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania školy a

      slobodne sa k nim vyjadriť,

      d. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

      e. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály,

      2.Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe        nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem a výkon funkcie a neplnenie povinnosti člena rady školy podľa tohto štatútu.

      3.Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov, chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

       

       

       

                          Povinnosti  predsedu  rady  školy

       

                                                Článok  VIII.

       

      1.Predseda rady školy je štatutárnym orgánom. ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom. štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

      2.Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

      3.Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy na schválenie.

      4.Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

      5.Predseda rady školy zvolá radu školy do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, alebo riaditeľ školy, alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

      6.Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

      7.Predsedarady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

      8.Výročná správa obsahuje :

      a.prehľad činností vykonávajúcich v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu

      založenia rady školy,

      b.ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

      c.prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

      d.zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

      e.ďalšie údaje, určené radou školy,

      9.Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zasiela zriaďovateľovi.

       

       

            Vzťahy  rady  školy  k orgánom  štátnej  správy

       

                                                   Článok  IX.

       

       

      1.Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

      2.Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a požadovanom množstve.

      3.Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy,

       

       

       

       

                                 Záverečné  ustanovenia

       

                                               Článok  X.

       

      Hospodárenie školy :

       

      1.Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy, na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

      2.Rada školy nemá vlastný majetok.

      3.Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

      4.Rozpočet rady školy obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

      5.Návrh rozpočtu predkladá na schválenie jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 Vyhlášky Ministerstva školstva č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

       

       

       

                                                   Článok  XI.

       

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 10.10. 2017 a od tohto dňa nadobúda svoju platnosť.

       

       

      V Bratislave  dňa  10.10.2017            

       

       

       

       

                                                                                       ........................................................

                                                                                                     Ing. Ľubor Jánošík

                                                                                                     predseda rady školy

       

                                                                                    

       

       

       

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk